فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 101 تا 120 مورد از کل 121 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
کشاورزیکشاورزیامور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات باغیکاردانی پیوسته
کشاورزیکشاورزیدامپزشکیکاردانی ناپیوسته
کشاورزیکشاورزیتکنولوژی تولیدات گیاهیکاردانی ناپیوسته
کشاورزیکشاورزیزیست شناسی علوم گیاهیکارشناسی پیوسته
کشاورزیکشاورزیعلوم دامیکارشناسی پیوسته
کشاورزیکشاورزیمهندسی تولید و ژنتیک گیاهیکارشناسی پیوسته
کشاورزیکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانیکارشناسی پیوسته
کشاورزیکشاورزیعلوم آزمایشگاهی - دامپزشکیکارشناسی ناپیوسته
کشاورزیکشاورزیاگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعیکارشناسی ارشد
کشاورزیکشاورزیبیوشیمیکارشناسی ارشد
کشاورزیکشاورزیزیست شناسی جانوری - فیزیولوژیکارشناسی ارشد
کشاورزیکشاورزیزیست شناسی سلولی و مولکولیکارشناسی ارشد
کشاورزیکشاورزیزیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینیکارشناسی ارشد
کشاورزیکشاورزیزیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسیکارشناسی ارشد
کشاورزیکشاورزیزیست شناسی گیاهی - فیزیولوژیکارشناسی ارشد
کشاورزیکشاورزیعلوم دامی - تغذیه دامکارشناسی ارشد
کشاورزیکشاورزیعلوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیورکارشناسی ارشد
کشاورزیکشاورزیعلوم دامی - فیزیولوژی دام و طیورکارشناسی ارشد
کشاورزیکشاورزیعلوم و مهندسی باغبانی - گیاهان داروییکارشناسی ارشد
کشاورزیکشاورزیمیکروبیولوژی - میکروب های بیماری زاکارشناسی ارشد