فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 81 تا 100 مورد از کل 121 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیبرق - الکترونیکمهندسی برق - مخابرات سیستمکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرق - الکترونیکمهندسی برق - مخابرات نوریکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرق - الکترونیکمهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیککارشناسی ارشد
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم‌هاکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیعمرانمهندسی عمران - زلزلهکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیعمرانمهندسی عمران - سازهکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسی کامپیوتر - نرم افزارکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک - ساخت و تولیدکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک - طراحی کاربردیکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیمعماریمهندسی معماریکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیموادمهندسی مواد - خوردگی و حفاظت موادکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیموادمهندسی مواد - سرامیککارشناسی ارشد
فنی و مهندسیموادمهندسی مواد شکل دادن فلزاتکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیموادمهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسیکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرق - الکترونیکمهندسی برق - الکترونیکدکترای تخصصی
فنی و مهندسیبرق - قدرتمهندسی برق - قدرتدکترای تخصصی
فنی و مهندسیشیمیمهندسی شیمیدکترای تخصصی
کشاورزیکشاورزیامور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات زراعیکاردانی پیوسته
کشاورزیکشاورزیامور دامی - تکنولوژی پرورش طیورکاردانی پیوسته
کشاورزیکشاورزیامور دامی - تکنولوژی پرورش دامکاردانی پیوسته