فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 61 تا 80 مورد از کل 121 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیمعماریمهندسی معماریکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانمهندسی نقشه برداریکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیبرق - الکترونیکمهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسی نرم افزار کامپیوترکارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیموادمهندسی فناوری متالورژی - ذوب فلزاتکارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیبرق - قدرتمهندسی تکنولوژی برق - قدرتکارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیشیمیمهندسی فناوری صنایع شیمیاییکارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی فناوری مکانیک خودروکارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی فناوری مکانیک - ماشین افزارکارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی فناوری ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیعمرانمهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیشیمیشیمی - شیمی آلیکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیشیمیشیمی - شیمی کاربردیکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیشیمیشیمی - شیمی معدنیکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرق - الکترونیکمهندسی برق - افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیککارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرق - الکترونیکمهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکیکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرق - الکترونیکمهندسی برق - برنامه ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژیکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرق - الکترونیکمهندسی برق - سیستم‌های الکترونیک و دیجیتالکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرق - قدرتمهندسی برق - سیستم‌های قدرتکارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرق - قدرتمهندسی برق - کنترلکارشناسی ارشد