فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 41 تا 60 مورد از کل 121 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیبرق - قدرتالکتروتکنیک - برق صنعتیکاردانی پیوسته
فنی و مهندسیبرق - قدرتالکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکیکاردانی پیوسته
فنی و مهندسیموادصنایع فلزی - صنایع فلزیکاردانی پیوسته
فنی و مهندسیموادمتالورژی - ریخته گریکاردانی پیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترنرم افزار کامپیوترکاردانی پیوسته
فنی و مهندسیفنی و مهندسیتربیت معلم آموزش ریاضیکاردانی ناپیوسته
فنی و مهندسیبرق - الکترونیککاردان فنی برقکاردانی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیککاردان فنی مکانیککاردانی ناپیوسته
فنی و مهندسیعمرانکاردان فنی عمران - بتنکاردانی ناپیوسته
فنی و مهندسیموادکاردان فنی متالورژی - ریخته گریکاردانی ناپیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترنرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته
فنی و مهندسیفنی و مهندسیفیزیککارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیشیمیشیمی کاربردیکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیشیمیشیمی محضکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیبرق - الکترونیکمهندسی برقکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایعکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانمهندسی عمرانکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیککارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیموادمهندسی مواد و متالورژیکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته